Wat is Rotary

Rotary werd als allereerste serviceclub ter wereld opgericht  in 1905 in Chicago — USA .

Rotary is een wereldwijde organisatie van vertegenwoordigers uit de zakenwereld en uit de vrije beroepen die humanitair dienstbetoon biedt, hoogstaande ethische normen in het zakelijk en professioneel leven aanmoedigt en werkt aan de opbouw van goodwill en vrede in de wereld. Rotariërs willen in hun beroepsleven een hoogstaande beroepsethiek uitdragen en alles in het werk stellen om de vrede en de verstandhouding onder de mensen en de volkeren te bevorderen en dit zonder onderscheid van geslacht, ras, taal, huidskleur, nationaliteit, filosofische of godsdienstige overtuiging. Rotary dient zich aan als een open, democratisch geleide wereldbeweging, die zich grootmoedig ten dienste stelt van de medemens, zonder enige berekening of bijbedoeling, omdat Rotariërs geloven dat de voornaamste taak van een mens erin bestaat, anderen gelukkig te maken

Er zijn ongeveer 1,2 miljoen Rotariërs die behoren tot meer dan 32.462 Rotaryclubs (31 december 2005) in 168 landen. Het ledenbestand van een Rotaryclub is een dwarsdoorsnede van de in een bepaalde gemeenschap aanwezige zakenlieden en mensen uit de vrije beroepen.

Overal in de wereld komen de Rotaryclubs wekelijks bijeen. Ze zijn niet politiek, godsdienstig, cultureel, ras- of standgebonden.

De voornaamste doelstelling van een Rotaryclub is dienstbetoon, binnen de eigen gemeenschap, op de werkvloer, op nationaal en internationaal vlak. Rotariërs werken projecten uit in verband met de dienst aan de gemeenschap, die zich richten op de meest kritieke problemen van dit moment, zoals de gezondheid van de kinderen, armoede, honger, milieuzorg, analfabetisme en geweld. Zij steunen ook programma’s ten behoeve van de jeugd, educatieve mogelijkheden en internationale uitwisselingen voor studenten, leraren en andere professionals en promoten beroeps- en carrièremogelijkheden.

Het permanente Rotarymotto is Service above self.

Rotariërs willen zowel op beroeps- als op maatschappelijk vlak door onderlinge contacten geconfronteerd worden met elkaars kennis en problemen met het oog op het verder ontplooien van hun eigen persoonlijkheid. Rotariërs willen op de hoogte blijven van elk maatschappelijk probleem, waarover zij zo nauwkeurig mogelijk wensen voorgelicht te worden. Rotariërs engageren zich ten volle om in hun beroepsactiviteiten en hun sociale omgang steeds correct te handelen en om daar waar mogelijk hulp te bieden.

Rotariërs willen met deze kennis en informatie deelnemen aan acties die een oplossing aan deze problemen kunnen bieden of hiervoor zelf acties organiseren.

Hiervoor vragen de Rotariërs ook hulp aan niet-Rotariërs om te vermijden, dat zij geïsoleerd zouden geraken van de reële maatschappelijke noden. Bovendien zijn zij iedereen erkentelijk, die niet alleen deze boodschap begrijpt, maar er ook wil aan meewerken.

 

4 actie-terreinen van Rotary

De vier Rotary-actieterreinen zijn afgeleid van het Rotarydoel en vormen de filosofische hoeksteen waar de clubactiviteiten moeten rond draaien.

  • Clubzaken omvat alles wat binnen de club als programma wordt uitgevoerd. Het streefdoel van deze commissie is om door een goed functioneren van de club het aan de zich ten dienste stellen aan de gemeenschap te kunnen optimaliseren.
  • Beroepszaken moedigt de Rotariërs aan anderen professioneel te dienen en daarbij hoge ethische normen te hanteren.
  • Gemeenschapsdienst beslaat de projecten en activiteiten die de club onderneemt om hulpbehoevenden uit de buurt een beter leven te bezorgen.
  • Internationale Actie legt zich toe op humanitaire projecten die de levensomstandigheden in andere landen verbeteren en de vrede en de verstandhouding tussen de volken dienen.

 

Het criterium van de 4 vragen

Het Criterium van de Vier Vragen, door de Rotariërs wereldwijd opgevolgd in hun professioneel en persoonlijk leven, werd in 1932 geformuleerd door Herbert J. Taylor. Sindsdien is het vertaald in meer dan 100 talen.

Rotariërs worden aangemoedigd om bij alles wat ze denken, zeggen of  doen, zich de volgende vragen te stellen:

  • Is het waar?
  • Is het billijk voor alle betrokkenen?
  • Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
  • Komt het alle betrokkenen ten goede?

 

Het classificatieprincipe

Het classificatieprincipe waarborgt dat iedere Rotaryclub de socio-professionele samenstelling weerspiegelt van de gemeenschap waarin ze actief is. De classificatie van ieder lid is gebaseerd op zijn of haar beroep. De grootte van de club bepaalt het maximum aantal vertegenwoordigers per classificatie. De verscheidenheid van beroepen verrijkt het clubleven en vormt een onuitputtelijke bron van deskundigheid om serviceprojecten op het getouw te zetten.

De Rotary Foundation

 

De Rotary Foundation is een non-profitorganisatie die Rotariërs toelaat zich in te zetten voor vrede en wereldwijde verstandhouding door zich in te zetten voor projecten m.b.t. gezondheidszorg, onderwijs en armoedebestrijding.
In 2005-06 ontving de Rotary Foundation giften voor een bedrag van 111,9 miljoen USD en kende meer dan 108 miljoen USD toe aan educatieve en humanitaire initiatieven van clubs en districten. Giften van Rotariërs gaan naar drie verschillende fondsen: het Programmafonds, dat toelagen uitreikt via de programma's van de Foundation, het Permanente Fonds, dat alleen de inkomsten uit beleggingen gebruikt ter ondersteuning van deze programma’s, waardoor de toekomst van de Rotary Foundation op lange termijn verzekerd blijft, en het PolioPlusfonds.

 

Iedere ontvangen dollar draagt volledig bij tot de humanitaire en educatieve programma’s waarvoor de Rotariërs zich wereldwijd inzetten. De clubs en districten kunnen bij de Rotary Foundation toelagen aanvragen voor de financiering van hun projecten. Om voldoende middelen in te kunnen zamelen heeft de Foundation de actie ‘Elk jaar een gift’ op touw gezet, die een gemiddelde bijdrage beoogt van 100 USD per Rotariër.

Educatieve programma's

De educatieve programma’s van de Foundation willen de internationale verstandhouding promoten door mensen uit verschillende landen en culturen met elkaar in contact te brengen.
Jaarlijks worden studiebeurzen toegekend aan ongeveer 800 jongeren die zich, tijdens hun universitaire studies in het buitenland, inzetten als Rotary-'goodwill-ambassadeur'.
Het is eveneens mogelijk een beurs te krijgen voor tweejarige studies aan een Rotarycentrum voor Internationale Studies inzake Vrede en Conflictbeheersing. Er worden tevens beurzen toegekend voor een cursus van drie maanden hieromtrent aan de universiteit van Bangkok.
De Group Study Exchange (GSE) is een uitwisselingsprogramma tussen districten uit verschillende landen. Het programma staat open voor jonge beroepsmensen tussen 25 en 40 jaar.
De toelagen voor universiteitsprofessoren laten hun toe les te geven in ontwikkelingslanden, waar hun wetenschappelijke kennis nuttig kan zijn.

Humanitaire programma's

Via de humanitaire programma’s kunnen Rotariërs internationale acties steunen, bijvoorbeeld de aanleg van sanitaire installaties of waterputten, medische zorg, alfabetiseringscursussen en andere essentiële zaken voor mensen in nood. Het succes van deze acties houdt gelijke tred met de door Rotariërs geleverde inzet en bijdragen.

Matching Grants helpen de clubs en districten internationale projecten op te zetten met clubs of districten in het buitenland.
De vereenvoudigde districtstoelagen stellen de districten in staat lokale of internationale serviceprojecten te financieren.
De toelagen voor vrijwilligers vergoeden de reis van Rotariërs en hun partners die een buitenlandse opdracht aanvaarden.
Health, Hunger and Humanity (3-H) Grants financieren duurzame ontwikkelingsprojecten die te grootschalig zijn om door één club of district uitgevoerd te worden.

 

PolioPlus

Het programma PolioPlus financiert de aankoop van vaccins en het transport ervan tijdens vaccinatiecampagnes. Het steunt ook projecten voor sociale mobilisatie, toezicht en laboratoria. RI heeft reeds 650 miljoen US$ uitgegeven en heel wat vrijwilligers ingezet om meer dan twee miljard kinderen van minder dan vijf jaar in te enten. Zo worden elk jaar 500.000 poliogevallen vermeden en is hun aantal wereldwijd met 99 % gedaald. Rotary werkt hiervoor samen met de Wereldgezondheidsorganisatie, Unicef en de Amerikaanse Centra voor Ziektepreventie en –bestrijding.