M.E.G.A. - "Mijn eigen goede antwoord" - Drugspreventie

Op 19 december 2001 ging in Lokeren het  M.E.G.A.- drugpreventieproject  van start waaraan RC Lokeren van bij het begin meewerkte. In een tijd van toenemend pestgedrag , stijgende agressiviteit, druggebruik,  (pre-) deliquent gedrag, faalangst, depressiviteit en suïcidaal gedrag, willen wij met M.E.G.A. de jongeren stimuleren in het maken van bewuste en gezonde keuzes.

Onderzoek heeft aangetoond dat experimenteer-gedrag -  roken, alcohol- en druggebruik -  steeds meer op jongere leeftijd  voorkomt en zelfs spectaculair toeneemt tijdens de eerste jaren van het secondair onderwijs. Daarom werd M.E.G.A. uitgewerkt voor de kinderen van het zesde jaar basisonderwijs en van het buitengewoon onderwijs. Er is tevens duidelijk aangetoond, dat de aanwezigheid van hulpdiensten en vertrouwenspersonen met een makkelijke aanspreekbaarheid , een drempelverlagend effect heeft op de hulpbehoeftige kinderen.

Als Rotary Club Lokeren zijn we blij al die jaren met de lokale politie, de scholen en het CLB binnen  M.E.G.A. te hebben  kunnen samenwerken en wij willen dit  graag voor de toekomst  zo houden.

De geschiedenis van M.E.G.A. in België begint in Meeuwen Gruitrode en vond zijn inspiratie in een Amerikaans programma, dat aan de lokale Belgische situatie en noden werd aangepast. De wetenschappelijke en pedagogische onderbouw van het project werd evenmin uit het oog verloren.

M.E.G.A.  bestaat uit een lessenpakket van 10 sessies, waarbij leerkrachten, politiediensten en C.L.B. elk hun deel voor hun rekening nemen en Rotary met een M.E.G.A.-T-shirt en een twee uur durende  alcohol- en rookvrije fuif met Disc Jockey , als volwaardige partner voor de beloning zorgt en meewerkt aan de  informatie-av onden  ten behoeve van de ouders. Volgende aandachtspunten worden in het M.E.G.A.-project aangepakt : Persoonlijke veiligheid – Genotsmiddelen – Omgaan met druk – Zelfbeeld – Assertiviteit – Stress – Misverstanden /  Conflicten   Media – Risico’s en tenslotte de Alternatieven.

De tijden en de leefomgeving zijn  er intussen niet op verbeterd.  Onze DG  Bruno Morel heeft dit niet alleen ingezien maar ook en  vooral de aanzet gegeven om op districtsniveau een Commissie Drugpreventie in het leven te roepen, waarin onze club eveneens zitting heeft.  Het is de bedoeling dat elke zone in de drugcommissie van  het district vertegenwoordigd is, wat betekent dat Nederlandstalige en Franstalige Rotariërs de  handen in elkaar slaan om zowel in het Noorden als in het zuiden van het land deze drugkwaal aan te pakken. Deze commissie heeft zich o.a. als concrete doelstelling gesteld :

  • Inventaris van activiteiten  drugpreventie in de clubs
  • Een informatiepakket  drugpreventie voor de clubs beschikbaar op de website
  • Informeren van de clubverantwoordelijken voor drugpreventie
  • In samenwerking met “ De Sleutel “ ( Vlaanderen ) en “ “Trempoline” ( Wallonië ) een drugpreventieprogramma  ontwikkelen voor de clubs
  • Vormingssessies organiseren in de clubs
  • Preventieprogramma’s ter beschikking stellen aan de gezinnen, bedrijven , groepen en verenigingen
  • Werkgroep integratie M.E.G.A. in de geestelijke gezondheidszorg oprichten

Voor onze club gaat de aandacht vooreerst naar de problematiek omtrent M.E.G.A., want  in de federale nota drugs, die verder zal geactualiseerd worden en opgevolgd door de algemene cel drugs, werd gesteld, dat de politiediensten niet langer aan preventie kunnen doen.
Dit werd bevestigd door een KB van de veiligheidscontracten, dat preventie uitsluit en door een rondschrijven van de minister van Binnenlandse Zaken, die deze trend bevestigt. In dit licht heeft de districtscommissie drugpreventie van D 1620 de wil uitgesproken om M.E.G.A. naar M.E.G.A.- ROTARY om te werken en voortaan de coördinatie en de leiding van dit project op zich te nemen.  Dit zal M.E.G.A. meer slagkracht geven, de clubs die er reeds actief mee bezig zijn verder stimuleren en drugpreventie dank  zij M.E.G.A. verder ingang doen vinden. Besprekingen hierover zijn aan de gang.

Ondertussen zijn er ook contacten met de twee andere districten gelegd om er toe te komen een interdistrict drugpreventiecommissie op te richten. In de twee andere districten” is men wel  geïnteresseerd”, maar vindt het oprichten van “een dergelijke interdistrictcommissie niet zo eenvoudig”, terwijl dit in andere gevallen, zoals Ethiek en Water, wèl gebeurt.

oor Rotary en onze club in het bijzonder biedt M.E.G.A. de gelegenheid om positief naar buiten te treden. Wat natuurlijk ook het geval is met de andere clubactiviteiten zoals de Beroepsactie, de Taalwedstrijd en de bijzondere Rotaryprijzen voor de Technische en Beroepsscholen.